Čistírna odpadních vod v Modlanech se dočká nového kabátu

  •  

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje přebudování malé čistírny odpadních vod v Modlanech – Drahkově. Čištění odpadních vod z jednotné kanalizace v místní části Modlan Drahkově je zajištěno na malé čistírně odpadních vod VHS z roku 1995. Před ČOV je na přívodní stoce odlehčovací šachta a odlehčená odpadní voda odtéká do Drahkovského potoka. Odpadní vody jsou poté přivedeny na mechanicko-biologickou ČOV, která je však technologicky dožilá a nedostatečně účinná. Aby byla zajištěna shoda s platnou legislativou, rozhodla SVS o rekonstrukci kanalizačního systému v Drahkově.

V rámci investiční akce SVS bude stávající ČOV zrušena a její nádrže upraveny na hrubé předčištění a čerpací stanici odpadních vod (ČSOV).  Odpadní vody od připojených obyvatel budou z ČSOV kanalizačním výtlakem odváděny do kanalizačního systému města Teplice, zakončeného na zrekonstruované a dostatečně kapacitní ČOV Bystřany.

Budou doplněny strojně stírané česle ve venkovním provedení, na obtoku ručně stírané česle. Stávající sdružený objekt hrubého předčištění typu VHS bude přebudován na usazovací jímku s kalovým prostorem a lapákem písku. Objekt ČOV bude přestavěn na čerpací stanici odpadních vod s vybudováním mokré a suché jímky s osazením dvou čerpadel. Součástí stavby bude nová stavební i strojní elektroinstalace. Od ČSOV povede nový kanalizační výtlak z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 2 016 metrů, zakončený v křižovatce ulic Modlanská – Trnovanská – Gagarinova v kanalizačním systému města Teplice. Výtlak bude realizován bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem. Dešťové vody budou z ČSOV Drahkov nadále přepadávat do místního potoka. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. května 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (23. týden) a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 11. listopadu 2017.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*