V Krušnohorském divadle se sešla valná hromada Severočeské vodárenské

  •  

V Krušnohorském divadle proběhla 19. června valná hromada Severočeské vodárenské spolenosti. Letošní program jednání řádné obsahoval standardní body, mezi které patří zpráva představenstva a zpráva dozorčí rady za rok 2013, dále pak akcionáři hlasovali o výsledku hospodaření a rozdělení zisku, který byl jako vždy schválen k plnému reinvestování do vodohospodářské infrastruktury a to 90,87 % akcionářů.

Program byl oproti minulým rokům rozšířen o bod, v rámci kterého akcionáři hlasovali o nových stanovách z důvodů nové legislativy (soulad s novelou občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích), kdy vedení společnosti zvolilo konzervativní přístup a byly upraveny pouze nezbytné pasáže. Nové znění stanov podpořilo 87,01 % akcionářů.

Tomáš Indra, předseda představenstva SVS, dodává: „Letošní valná hromada uzavřela rok 2013, který pro společnost představuje historický mezník – 20 let existence a činnosti na území dvou sousedících krajů severních Čech. Po investičně náročném předchozím období, kdy jsme směřovali většinu prostředků na realizaci strategických investic v oblasti čištění městských odpadních vod, jsme se v roce 2013 prioritně věnovali tolik potřebné obnově stávajícího vodohospodářského majetku. Jsme si vědomi skutečnosti, že vzhledem k rozsahu a struktuře majetku společnosti a objemu finančních prostředků vygenerovaných z ceny vody, majetek stále stárne. Hledáme proto intenzivně cesty, jak tento proces postupně zastavit a nepříznivý trend změnit.“

Na závěr jednání představitelé statutárních orgánů rovněž informovali o aktuálním postupu prací projektového týmu k řešení otázky provozování vodohospodářského majetku po roce 2020, kdy končí platnost provozní smlouvy. Zároveň byly akcionáři informováni o přípravě dalších setkání vedení společnosti s akcionáři na podzim, která proběhnou v měsíci září a kde budou diskutovány otázky investičních potřeb a ceny vody.

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy.

Jiří Hladík


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*