Společně k bezpečí v Horním Vysokém

Foto: Arkadie
  •  

Pobytové akce jsou významnou součástí výchovně vzdělávacího procesu speciální soukromé školy Arkadie. Vedle samotného programu, který pobyt má, hraje významnou roli odloučení od rodiny a změna prostředí, které mají vliv na osamostatňování dětí. To platí i pro týdenní pobyt v rámci projektu „Společně k bezpečí“. Dlouhodobý projekt je zaměřený na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování.

Netradičního vyučování v podobě projektového týdne v Horním Vysokém u Úštěku se zúčastnilo 26 žáků školy a 7 pedagogů. „Projekt, v jehož rámci se výjezd uskutečnil,“ říká vedoucí pobytu, jinak zástupkyně ředitele školy Martina Vitvarová, „ je zaměřen na prevenci sociálně – patologických jevů u žáků s mentálním postižením, letošním tématem je ZÁVISLOSTI (drogy, gamblerství, škodlivý vliv reklamy, internet).“ V rámci pobytu se žáci učili uvědomovat si rizika vlastního jednání, kriticky posuzovat a hodnotit vztahy mezi lidmi, chránit zdraví své i ostatních. Zařazeny byly aktivity zaměřené na rozpoznávání nevhodného chování a odmítání rizikového chování. V rámci individuálních schopností se učili využívat získané poznatky a dovednosti v praktickém životě. Žáci si v modelových situacích osvojovali dovednosti chování v rizikovém prostředí, v případě potřeby požádat o pomoc pro sebe i pro jiné dítě. Všechny tyto aktivity byly proloženy sportovními činnostmi, hrami, výlety či táborákem se společným zpíváním.

V rámci peer programu (aktivní zapojení předem připravených vrstevníků) se za účastníky vypravilo 14 studentek bílinského gymnázia, aby s nimi část programu absolvovaly a svým působením pomohly zvýšit jeho účinnost.

Velký dík patří nejen pedagogům a studentkám, ale také panu Jiřímu Skalickému, který věnoval na tento výjezd sponzorský dar a bez jehož pomoci by tuto akci nebylo možné realizovat.

Foto: Arkadie

Josef Hon, Arkadie Teplice


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*