Město Krupka vyhlásilo dotační program pro obnovu domů v památkové zóně

  •  

Krupské zastupitelstvo na svém poslední zasedání vyhlásilo Dotační program „Obnova nemovitostí ležících v Městské památkové zóně Krupka nebo Hornické kulturní krajině Krupka“. Vedení města totiž považuje poskytování dotací ze svého rozpočtu na obnovy nemovitostí určujících charakter místní městské památkové zóny a hornické kulturní krajiny za důležitý nástroj péče o kulturní dědictví, které je v současné době v nominaci na světový seznam UNESCO.

„Jde nám o přímou finanční pomoc všem, kteří chtějí zvelebit vnější vzhled svých domů, tj. opravovat střechy a fasády svých domů, měnit okna nebo zajistit statiku. Tyto práce lze provádět pouze na základě závazného stanoviska památkářů. Poskytnuté finanční prostředky je možné také použít na restaurování vybraných hodnotných stavebně historických prvků, jako jsou ostění, klenby nebo nástěnné malby,“ říká k dotačnímu programu tajemník městského úřadu v Krupce František Růžička. Dotace může činit pro daný rozpočtový rok maximálně 50 % z ceny díla, nejvýše však 150 000,- korun, k němuž se dotace váže. Půjde-li o dotaci na restaurování části nemovitosti, může dotace činit pro daný rozpočtový rok maximálně 70 % z ceny díla.

Důležité je, že dotaci lze přiznat pouze vlastníkům nemovitosti, která není v příslušném seznamu zapsána jako kulturní památka, ale nachází se na památkovém území. Dotace tedy není určena pro kulturní památky. Podporu nelze použít na modernizaci a jiné úpravy nemovitosti prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka, např. zateplování aj., nebo zajištění projektové dokumentace či úhradu správních poplatků.

Město zároveň založilo Fond regenerace města Krupka, ze kterého budou za účelem realizace tohoto dotačního programu čerpány finanční prostředky. Je to velmi dobrá zpráva pro všechny majitele nemovitostí, které se nacházejí v těchto vymezených územích. Cílem je pomoc vlastníkům zachovat stavebně-historické, ale i umělecko-řemeslné hodnoty města, které jsou dílem našich předků a zatraktivnit tím území města Krupka pro hodnotný život jeho obyvatel a současně jako významné turistické destinace.

„Počítáme s tím, že tento dotační program bude město vyhlašovat opakovaně několik následujících let, abychom dlouhodobě podpořili majitele nemovitostí v jejich péči o vnější vzhled domů, které se nacházejí v historické části našeho města,“ doplnil František Růžička. Zájemci o bližší informace se již nyní mohou obrátit na Odbor školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Krupka, kde budou dostupné i všechny požadované formuláře a vzory. Informace jsou také dostupné na úřední desce městského úřadu či webových stránkách města www.krupka-mesto.cz, kde je možné nalézt všechny závazné termíny, podmínky a náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

Rostislav Kadlec


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*